O znaku obce

Z dějin obce a starší vyobrazení obecní symboliky:
 
 
Obec Chotěnov (lidově v Chotěnově, do Chotěnova) leží 10 km jihozápadně od Litomyšle. Poprvé se lokalita připomíná v listině vratislavského biskupa Přeclava z Pogorelly z roku 1347, kterou provedl majetkové narovnání mezi litomyšlským biskupem a biskupskou kapitulou (episcopo attributa villa Chocynow). Ves tehdy připadla biskupovi, byla však poté zastavena. V listině litomyšlského biskupa Jana IV., řečeného Železný, z roku 1398 se ves uvádí jako biskupův majetek (Chotinow episcopi). V roce 1412 osvobodil výše uvedený litomyšlský biskup ves od od úmrtí. Rychtou náležel Chotěnov k Vidlaté Seči. K roku 1547 se ves uvádí jakou součást zámeckého majetku (k zámku lithomyssli ... ves porzicži, ves zrnieticz, ves chotienow ...). Ve tvaru Chotienow se ves připomíná k roku 1654 jako součást Chrudimského kraje, ve stejném tvaru název vsi uvádí Schaller k roku 1789. Antonín Profous tvrdí, že název vsi Chotěnov je odvozen od označení Chotěnův dvůr.
 
Znakové privilegium nebylo vsi Chotěnov nikdy vydáno a v archivním materiálu i jinde se obecní symbolika nedochovala. Je tudíž nutné vytvořit návrh znaku a praporu obce nově.
 
Při zpracovávání návrhu znaku a praporu obce Chotěnov je možné vycházet ze symboliky první vrchnosti vsi, jíž byl litomyšlský biskup. Vedle tinktur, zejména červené, je možné v návrhu znaku prezentovat atributy biskupské moci, tj. mitru, pallium, biskupskou berlu atd. Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce bylo jako erbovní figura zvoleno pallium.
 
 
Blason návrhu znaku obce Chotěnov je následující:
  • Na španělském červeno-střfbrně polceném štftě v pravé červené polovině stříbrné pallium.
S ohledem na blason znaku obce (tzn. tinktury a erbovní figury) a v souladu s obecně platnými pravidly vexilologie lze vytvořit návrh praporu obce Chotěnov, přičemž navrhuji užití jeďnoduchého praporu, vycházejícího z tinktur znaku. V návrhu praporu obce jsou z tohoto důvodu použity barvy bílá a červená. List praporu má předepsaný tvar v poměru 3:2.
 
Návrh praporu obce Chotěnov je následující:
  • List praporu pošikem dělený s žerd'ovou částí červenou, vlající bílou. V žerd'ové červené části dva bílé pruhy pošikem o šířce jedné desetiny šířky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

                    

(Autor návrhu: Mgr. Oldřich Pakosta)